2012. április 4., szerda

Adóelőleg nyilatkozat 2013/2014 pdf letöltés

Tájékoztató
a családi kedvezmény érvényesítését kéri adóelőleg-nyilatkozathoz a 2012. évben
Tisztelt Munkavállaló! Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója (a bér kifizetője, illetve a társaság - tevékenységében személyesen közremőködő tag tekintetében a társas vállalkozás, polgári jogi társaság) az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembevételével vonja le az adóelıleget, ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és adja át munkáltatójának. A munkáltató a nyilatkozatban foglaltakat az átadást követő adóévi kifizetéseknél veszi figyelembe. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén Ön köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi nyilatkozatot visszavonni. A nyilatkozat egyik példányát a munkáltatónak, másik példányát pedig Önnek kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig, azaz 5 évig megőriznie. A családi kedvezmény – a feltételek fennállása esetén – az Ön összevont adóalapját csökkenti (ide értve az adóalap-kiegészítéssel növelt részét is). Abban az esetben, ha Ön e nyilatkozattal kéri a családi kedvezmény érvényesítését, a kedvezmény az adóelőleg alapját – és ezért a munkáltatójától származó
adóévi jövedelmeiből fizetendő adóelőleg összegét is – csökkenti. A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint, három vagy annál több
eltartott esetén 206 250 forint. A családi kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy vagy két kedvezményezett eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 10 ezer forinttal, három vagy több eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 33 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.

Kedvezményezett eltartott:
a) akire tekintettel a magánszemély belföldön családi pótlékra, vagy bármely EGT-állam hasonló
jogszabálya alapján családi pótlékra, más hasonló ellátásra jogosult;
b) aki a családi pótlékra saját jogán jogosult;
c) a rokkantsági járadékban részesülő személy;
d) a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttéig).

Eltartottnak minősül a kedvezményezett eltartottakon túl a családi pótlékra már nem jogosító személy is, ha figyelembe vehető a testvérei után járó családi pótlék összegének megállapításánál. Így például, ha egy családban 10 és 12 éves gyermekek (kedvezményezett eltartottak) mellett olyan 18 évnél idősebb gyermek is van, aki felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik (eltartott), akkor a családban az eltartottak száma három. Ebben az esetben a kedvezményezett eltartottak (két fő) után fejenként és havonta 206 250 forint adóalapot csökkentő családi kedvezmény vehető igénybe. A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra, továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély esetében saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély minősül jogosultnak. Az adóelőleg megállapítása során a családi kedvezményt a házastársak, élettársak egymás között – az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával – megoszthatják azzal, hogy erre élettársak csak a közös háztartásban nevelt közös gyermekre tekintettel jogosultak. Ha a családi kedvezményre ugyanazon kedvezményezett eltartott után több magánszemély jogosult, illetve ha a magánszemélyek a
családi kedvezményt megosztják, akkor a jogosultaknak a nyilatkozatot közösen kell megtenniük. Figyelmeztetés: Amennyiben Ön a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére a családi kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kérte, aminek következtében az adóbevallása alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti bírságként kell megfizetnie
Az I. Blokkhoz: Az Ön adatait az itt szereplő sorokba írja be. Az érvényesíteni kívánt családi
kedvezményt meghatározhatja mind az összeg [a) sor], mind a kedvezményezett eltartottak száma [b) sor] megjelölésével. Amennyiben a Nyilatkozat a) sorában a kedvezményezett eltartottak száma alapján kiszámítható családi kedvezmény maximális összegénél kisebb összeget, vagy b) sorában a kedvezményezett eltartottak számánál kisebb számot jelöl meg, a fennmaradó kedvezményt házastársa vagy a jogosultnak minősülő élettársa ugyancsak a munkáltatójának adott nyilatkozattal (amelyben ezt a blokkot ı tölti ki) érvényesítheti.
Az 1. és a 2. pontban az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számát kell feltüntetni.
3. ponthoz: Itt kell az eltartottakat felsorolni, a születendő gyermek kivételével.
4. ponthoz: Ide írhatja be a születendő gyermeke(i)nek számát. A magzat(ok) a várandósság orvosi igazolása alapján a fogantatástól számított 91. nap hónapjától az élveszületés napját megelőző hónappal bezárólag vehető figyelembe. Az orvosi igazolást a nyilatkozathoz nem kell csatolni, de 5 évig meg kell azt őrizni. 5. ponthoz: Amennyiben nyilatkozik róla, hogy Önnek házastársa, élettársa nincs, a II. Blokkot nem kell kitölteni. A II. Blokkhoz: A sorokat az Ön házastársa vagy élettársa tölti ki. 7. ponthoz: Amennyiben az Ön házastársa vagy élettársa nyilatkozik arról, hogy nincs munkáltatója, a IV. Blokkot nem kell kitölteni.
III. Blokkhoz: Ezt az Ön munkáltatójának kell kitöltenie. A IV. Blokkhoz: Ezt az Ön házastársának vagy élettársának munkáltatója tölti ki. Ezzel a munkáltató kötelezi magát, hogy ha tőle az Ön házastársa vagy élettársa a saját nyilatkozatában a családi kedvezmény
érvényesítését kéri, azt legfeljebb a kedvezményezett eltartottak száma alapján megállapított családi kedvezmény és a jelen Nyilatkozat I. Blokkjában meghatározott összeg különbözetének mértékéig veszi figyelembe. E kötelezettség ellenőrizhetőségének érdekében a nyilatkozat másolatát az Ön házastársa vagy élettársa munkáltatójának is célszerű megőriznie. Ezt a nyilatkozatot az Ön házastársa vagy élettársa munkáltatójának abban az esetben is alá kell írnia, ha a családi kedvezményt az adóelőlegnél nem osztja meg. Azok a magánszemélyek sincsenek kizárva a családi kedvezmény érvényesítéséből, akik munkáltatónak nem minősülő kifizetőtől szereztek jövedelmet. Ide sorolhatók különösen azok, akik megbízási szerződés keretében szereznek rendszeresen jövedelmet, ilyen esetben a kifizető figyelembe veszi a családi kedvezmény érvényesítését kérő, jogszerűen megtett nyilatkozatokat az adóelőleg megállapítása során. Nincs akadálya annak sem, hogy az adóelőleg megállapítására kötelezett magánszemély
(őstermelő), illetve az egyéni vállalkozó, ha az összevont adóalapba tartozó vállalkozói kivétet
számol el, év közben érvényesítse a kedvezményt. Kiemelendő azonban, hogy a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó jövedelem után nem lehet a kedvezményt érvényesíteni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése