2012. április 5., csütörtök

Új fogyasztóvédelmi törvény - Új fogyasztóvédelmi törvény feltételei 2014

Új fogyasztóvédelmi törvény 2013-2014: így változnak a fogyasztóvédelem szabályai. A fogyasztóvédelemről az 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. Ez a fogyasztóvédelmi törvény a kormány javaslata alapján hamarosan módosításra kerül. A törvény alaprendelkezései szabályozzák a kereskedelem és a szolgáltatás értékesítésével kapcsolatos legalapvetőbb követelményeket.
  • A kereskedelem tárgyát képező jogszabályban meghatározott termékek csak használati és kezelési útmutatóval forgalmazhatók. A fogyasztót közérthetően, egyértelműen és magyar nyelven kell tájékoztatni a termék rendeltetésszerű használatáról, felhasználási, kezelési és eltarthatósági módjáról.
  • A termékeket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás biztonságos legyen a szállítás és a minőség megóvásának szempontjából
  • A fogyasztót írásban kell tájékoztatni a termék egységáráról, eladási áráról, illetve a szolgáltatás díjáról
  • A fogyasztót informálni kell az esetleges panasz tétel lehetőségének paramétereiről, mint például ügyfélszolgálat helye, nyitva tartása stb.
A fogyasztóvédelmi törvény felöleli a kereskedelem valamennyi szegmensét. A fogyasztói törvény várható módosítása vonatkozik a fogyasztóra, a panaszkezelésre, az ügyfélszolgálatra, a békéltető testületi eljárásra, a közérdekű kereset indítására, a fogyasztóvédelem hatósági eljárására. A módosítási javaslat tartalmazza többek között, hogy az elektronikusan vagy telefonon szóban bejelentett fogyasztói panaszt egyedi azonosító számmal ellátva jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet eddig 3 évig kellett megőrizni, a jelenlegi javaslat ezt 5 évre kívánja hosszabbítani.
ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti.
(2) E törvény hatálya - a békéltető testületekre és a békéltető testületi eljárásra vonatkozó rendelkezések kivételével-nem terjed ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény és az abban meghatározott törvények alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által felügyelt tevékenységére (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatási tevékenység).
Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:
a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje,
b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,
c) gyártó:
ca) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy
cb) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló,
d) forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,
e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott társadalmi szervezet, ha az alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működik, és természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő, továbbá az ilyen társadalmi szervezetek szövetsége,
f) termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,
g) szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,
h) közüzemi szolgáltatás: külön törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján nyújtott közszolgáltatás,
i)-k)
l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,
m) eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,
n) egységár: a termék egy kilogrammjára, egy literére vagy milliliterére, egy méterére, egy négyzetméterére vagy egy köbméterére vonatkozó ár,
o)-p)
q) kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,
r) forgalmazás: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is,
s) forgalomból történő kivonás: olyan intézkedés, amelynek célja a nem biztonságos termék forgalmazásának, bemutatásának, illetve a fogyasztó számára történő felajánlásának megakadályozása,
t) visszahívás: olyan intézkedés, amelynek célja a fogyasztó számára forgalmazott nem biztonságos termék visszaszolgáltatása,
u) honosított harmonizált szabvány: európai szabványügyi testület által az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkében megállapított eljárással összhangban az európai követelmények meghatározása céljából elfogadott műszaki leírás, amelyet nemzeti szabványként közzétettek,
v) szexuális termék: olyan birtokba vehető forgalomképes dolog, amelynek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve a - rendeltetése szerint - szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével,
w) dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése