2012. november 13., kedd

vtsz számok jegyzéke 2015/2016

Kötelező feltüntetni a számlán az SZJ-számot vagy TESZOR-kódot?

A válasz: nem kötelező.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § f) pontja alapján a számla kötelező adattartalmának része:
  • az értékesített termék megnevezése, illetve annak jelölésére (a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján) a törvényben alkalmazott vámtarifa szám,
  • illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére (a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján) a törvényben alkalmazott Szolgáltatások Jegyzéke (továbbiakban: SZJ) szerinti besorolása.
Tehát a VTSZ (vámtarifa-szám) vagy az SZJ szám feltüntetése a számlán akkor sem kötelező, ha a törvény valamely speciális rendelkezése kifejezetten hivatkozik a számra. Ennek ellenére a felek megállapodhatnak a statisztikai számjel feltüntetésében, de kizárólag a 2002. szeptember 30-án hatályos (régi) számokat használhatják.
A 4/2010. (IV.21.) KSH közlemény a Szolgáltatások Jegyzékét 2010. április 21-én hatályon kívül helyezte. Ekkortól – összhangban a 451/2008/EK rendelet előírásaival – a Belföldi Termékosztályozást és a Szolgáltatások Jegyzékét felváltotta a közösségi szinten egységesített Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR). Ennek azonban nincs jelentősége az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak alkalmazása szempontjából.

Számla adattartalma
169. § A számla kötelező adattartalma a következő:
a) a számla kibocsátásának kelte;
b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék
értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint
adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely
alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették;
e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének,
szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;
f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett
választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott
szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján -
az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes
mértékegységben kifejezhető;
g) a 163. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla
kibocsátásának keltétől;
h) az adó alapja,vtsz számok továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott
szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az
alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
i) az alkalmazott adó mértéke;
j) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;
k) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője,
szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű
utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása
ka) mentes az adó alól, vagy a mentesítés jegyzéke
kb) után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;
l) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési
eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;
m) utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más,
de egyértelmű utalás arra, hogy a XV. fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták;
n) használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében
jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a XVI. fejezet 2. vagy 3.
alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták;
o) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése